Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

dodano: 2012-12-07 10:26:35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr II/326/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.

 

REGULAMIN

STRONY INTERNETOWEJ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

www.trzcinsko-zdroj.pl

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.trzcinsko-zdroj.plstworzonej dla potrzeb Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 2. Celem Gminnego Portalu Internetowego (GPI) jest publikowanie aktualnych materiałów dotyczących w głównej mierze Gminy Trzcińsko-Zdrój i podległych jednostek oraz istotnych dla mieszkańców wydarzeń. Portal Internetowy www.trzcinsko-zdroj.pl ma charakter informacyjno-promocyjny.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z Gminnego Portalu Internetowego, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Za prowadzenie Gminnego Portalu Internetowego odpowiadają pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju wyznaczeni przez Burmistrza. Funkcję redaktora, administratora i moderatora Portalu Internetowego wyznacza Burmistrz, Wyznaczone osoby tworzą Redakcję Gminnego Portalu Internetowego.  
 5. Za sprawy związane z funkcjonowaniem Portalu Internetowego od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialny jest informatyk zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju..

ROZDZIAŁ II.

ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW NA GMINNYM PORTALU INTERNETOWYM

 1. Na stronie internetowej zamieszczane są materiały, przekazywane przez:
  1. referaty, samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsko-Zdrój,
  2. jednostki organizacyjne Gminy Trzcińsko-Zdrój,
  3. organizacje pozarządowe.
 2. Na stronie internetowej mogą zamieszczać także materiały osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Ocena technicznych możliwości zamieszczenia materiałów i banerów przekazanych Gminnemu Portalowi Internetowemu przez osoby, o których mowa w rozdziale II ust. 2 należy do Redakcji Gminnego Portalu Internetowego.
 4. Urząd Miejski może publikować nieodpłatnie banery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących), którzy za zgodą Burmistrza mogą korzystać z herbu Gminy Trzcińsku-Zdrój i/lub stylu, wspólnej marki. Korzystając z baneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 5. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Urzędu Miejskiego, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 6. Urząd Miejski nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Urzędem Miejskim..
 7. Redaktor oraz administrator Gminnego Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia materiałów na www.trzcinsko-zdroj.pl bez podawania przyczyny. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Burmistrzem.
 8. Przekazane materiały powinny zawierać możliwy do skopiowania tekst w formatach plików: MS Word, dokument tekstowy Open Office, zwykły plik tekstowy.
 9. Redakcja Gminnego Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji wszystkich nadesłanych materiałów.
 10. Redakcja Gminnego Portalu Internetowego zastrzega sobie prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw i aktów prawnych).
 11. Referatom/jednostkom i osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo wglądu, korekty lub wycofania informacji z GPI, przy czym:
  1. Referaty Urzędu Miejskiego w Trzcińsko-Zdrój, jednostki organizacyjne zobowiązane są do okresowej korekty (raz na kwartał) informacji i przesłania informacji o zgodności danych,
  2. wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych Referatów, zwłaszcza zmiany osobowe i teleadresowe, powinny być przekazywane na bieżąco do Redakcji Miejskiego Portalu Internetowego.
 12. Warunkiem zamieszczenia informacji i zdjęć na GPI jest wypełnienie Wniosku o zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl w przypadku jednorazowego zamieszczenia informacji lub Wniosku o stałą współpracę z Gminnym Portalem Internetowym www.trzcinsko-zdroj.pl i złożenie go do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.
 13. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 12, zwolnione są: referaty, samodzielne stanowiska, jednostki organizacyjne miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój oraz organizacje pozarządowe.
 14. Informacje przeznaczone do publikacji wraz z wypełnionym wnioskiem należy przesłać w formie elektronicznej na adres: informatyk@trzcinsko-zdroj.pl lub przynieść osobiście do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

ROZDZIAŁ III.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Podrozdział I

Odpowiedzialność właściciela Portalu Internetowego

 1. Redakcja Gminnego Portalu Internetowego dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w GPI były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja GPI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.
 2. Ryzyko i koszt związany z korzystaniem z GPI ponosi wyłącznie Użytkownik.
 3. Urząd Miejski nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
 4. Urząd Miejski nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów, korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.
 5. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Urzędu Miejskiego.
 6. Redakcja GPI nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych osób nadsyłających informacje do publikacji chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tychże osób lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. Redakcja GPI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.
 8. Redakcja GPI nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do GPI i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
 9. Redakcja GPI zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 10. Redakcja GPI ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości GPI, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.
 11. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Urzędu Miejskiego, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Urząd Miejski podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 12. Redakcja GPI ma prawo do wstrzymania w każdej chwili udostępniania GPI bez podania przyczyn.
 13. Publikowane w GPI treści są wyrazem opinii i poglądów ich autorów. Redakcja GPI nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w GPI przez Użytkowników.
 14. Redakcja GPI informuje Użytkowników, że nie będą zamieszczane w GPI treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym Redakcji GPI, a także niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 

Podrozdział II

Odpowiedzialność użytkownika

 

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Urzędowi Miejskiemu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
 6. Ruch w serwisie jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do:
 8. nie wykorzystywania serwisu do działań niezgodnych z prawem,
 9. nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
 10. nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste
 11. nie wykorzystywania serwisu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
 12. nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników serwisu.
 13. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa dostępu do serwisu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
 14. usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
 15. próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych w serwisie,
 16. udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
 17. wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 18. Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje administrator sieci, po analizie jego działania w sieci.
 19. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

ROZDZIAŁ IV.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści o charakterze informacyjnym zamieszczone w GPI są objęte prawami autorskimi przysługującymi Redakcji GPI. Teksty autorskie zamieszczone na GPI objęte są prawami autorskimi ich twórców, co nie wyłącza prawa Redakcji GPI do ich publikacji w zakresie i za zgodą Autora.
 2. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły, newsy, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna GPI.
 3. Użytkownicy GPI mogą korzystać: z treści newsów (aktualności) zamieszczonych w GPI tylko do celów niekomercyjnych za podaniem ich źródła.
 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w GPI wykraczające poza niekomercyjny użytek, wymaga zgody Redakcji GPI i może się odbywać tylko we wskazanym zakresie.
 5. Użytkownicy, którzy zamieszczają materiały w GPI zgadzają się tym samym na korzystanie z nich do celów niekomercyjnych.

ROZDZIAŁ V.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Oznacza to, że Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego stronę www.trzcinsko-zdroj.pl. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia w każdej chwili.
 2. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na GPI. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Redakcja GPI nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników GPI i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Korzystanie z GPI – za wyjątkiem informacji niezbędnych przy wypełnianiu wniosku – nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych, które pozwalałyby na jego identyfikację.
 5. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w GPI narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu niektórych swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na GPI, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających GPI i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.
 6. Dane zebrane podczas wizyty na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl nie będą udostępnianie innym podmiotom. Bazy danych w których gromadzone są dane są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

ROZDZIAŁ VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opublikowane wGminnym Portalu Internetowym informacje będą usuwane gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja GPI postanowi inaczej.
 2. Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik, który korzysta z Gminnego Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na zmiany dokonane w Regulaminie i akceptuje jego treść.
 4. Przepisy Regulaminu odnoszące się do Użytkowników, dotyczą również Partnerów (firm współpracujących) z Urzędem Miejskim, korzystających z Portalu Internetowego.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie portalu www.trzcinsko-zdroj.pl
 6. Regulamin zostanie przekazany wszystkim Referatom Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, jednostkom organizacyjnym miasta, a także zamieszczony na stronie www.trzcinsko-zdroj.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki nr:

 1. Wniosek o zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl. Do pobrania >>KLIKNIJ<< 
 2. Wniosek o stałą współpracę z Gminnym Portalem Internetowym www.trzcinsko-zdroj.pl. Do pobrania >>KLIKNIJ<< 
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00