Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Informacje o Urzędzie Miejskim

dodano: 2019-08-19 10:55:08

Urząd Miejski

ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko-Zdrój
tel. 91 41 48 001
91 41 48 052
91 41 48 088
fax 91 41 48 103

e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
Poniedziałek-Czwartek w godz. 7:30 - 15:30
Piątek w godz. 7:00 - 15:00

 

 

Stanowiska kierownicze w Urzędzie:

1) Burmistrz (symbol B)
2) Zastępca Burmistrza (symbol ZB)
3) Sekretarz Gminy (symbol SE – wakat)
4) Skarbnik Gminy (symbol SG)
5) Główny Księgowy Urzędu (symbol GKU)
5) Kierownicy Referatów
6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

1) Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (GK i OŚ)

a) Kierownik Referatu
b) stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody i rolnictwa (OŚiZ).
c) stanowisko ds  gospodarki komunalnej i utrzymania czystości (GK)
d) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi (OK)

2) Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami , Działalności Gospodarczej (IRiGM)

a) Kierownik Referatu
b) stanowisko ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych (DH)
c) stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej (symbol GNM);

3)  Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (USC);

a) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

4)  Referat finansowo-księgowy (FK);

a) Skarbnik – kierujący Referatem (SG)
b) Główny Księgowy Urzędu (GKU)
c) stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej (FP)
d) stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT, środków trwałych (FV)
e) stanowisko ds. księgowości budżetowej, wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych (FEP)
f) stanowisko ds. księgowości budżetowej, rozliczeń, egzekucji czynszów mieszkaniowych (FR)

5)  Samodzielne Stanowiska Pracy

a) stanowisko Informatyka, Inspektora Ochrony Danych, (IOD),
b) stanowisko ds. Organizacyjnych, Kultury, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Sportu, Rekreacji, Turystyki, Promocji,  Rozwoju   Lokalnego Gminy,  Ochrony Zdrowia i Kultury Fizycznej (OPK)
c) stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności, Kwalifikacji Wojskowych, Ochotniczych Straży Pożarnych i Zamówień Publicznych,  (OCiZP)   
d) stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (symbol BRKiA);
e) stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych (symbol SiA);        
f) stanowisko sprzątaczki;
g) stanowisko konserwatora hali widowiskowo-sportowej.
h) stanowisko animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali widowiskowo-sportowej,

Darmowe porady prawne (prawnik z ramienia Starostwa Powiatowego) – w każdy wtorek w godz. 15.00-19.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12

Darmowe Porady Prawne (prawnik z ramienia Urzędu Miasta) – raz w miesiącu środa godz. 8.00-14.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12

Rozpatrywanie skarg i wniosków 

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

•skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej;
•mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 
Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku?

1.Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
2.Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
3.W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.
4.Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
Gdzie złożyć dokumenty?

Urząd Miejski Trzcińsku-Zdroju:
od poniedziałku do czwartku, w godz. 7:30-15:30
w piątek godz. 7:00-15:00
Sekretariat Urzędu
ul. Rynek 15,
74-510 Trzcińsko-Zdrój,
tel. 91 4148088,
fax 91 4148103,
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl 

Uwagi:
•Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
•Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Zasady przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim
1.W zakresie zadań wykonywanych przez referaty przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w tych referatach każdego dnia, w godzinach pracy.
2.Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miejskiego, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko ds. obsługi sekretariatu/ biura rady.
3.W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana Burmistrzowi, albo organ samorządu terytorialnego – przekazuje się ją właściwej jednostce (organowi).

W sprawach skarg  i wniosków Burmistrz przyjmuje:
Burmistrz Gminy: Bartłomiej Wróbel
przyjmuje w poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
burmistrz@trzcinsko-zdroj.pl
Zastępca Burmistrza: Barbara Ignaczak
przyjmuje w czwartki w godz. 14:00 - 16:00 w inne dni w miarę możliwości
zastepca-burmistrza@trzcinsko-zdroj.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej: Robert Kowalski 
przyjmuje w poniedziałek  godzina 14:00-16:00 

Podstawa prawna:
•Kodeks postępowania administracyjnego ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00