Dziś jest piątek 24 lutego 2023, dziś są imieniny: Macieja i Bogusza

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12215016
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Zakład Komunalny

dodano: 2021-07-08 16:00:49

Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju
ul. Spokojna 11
74-510 Trzcińsko-Zdrój
NIP: 8581824993
Regon: 320768325

tel. 914148100
           
e-mail: wodociagi@trzcinsko-zdroj.pl
ePUAP: /ZKTrzcinsko-Zdroj/SkrytkaESP

https://zktrzcinsko-zdroj.bip.gov.pl/

Zakład Komunalny w Trzcińsku Zdroju został powołany Uchwałą Rady Gminy w Trzcińsku-Zdroju nr XXXVII/409/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku. Realizacja zadań wynikających z ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Gminy i innych uregulowań spoczywa na Zakładzie Komunalnym w Trzcińsku-Zdroju, który jest samorządowym zakładem budżetowym. Zakład zgodnie z art. 15 ust. l ustawy o finansach publicznych z 2009 r., jest podmiotem sektora finansów publicznych , który odpłatnie wykonuje zadania, a koszty swojej działalności pokrywa w większości z przychodów własnych. Zakład może otrzymać dotację przedmiotową na dopłaty oraz celową na inwestycje. Zakład zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem statutowej działalności ZK w Trzcińsku-Zdroju są zadania w zakresie:
•zaopatrzenia w wodę, a w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
•odbioru i oczyszczania ścieków na oczyszczalni oraz prowadzenie kontroli ich jakości,
•eksploatacji, konserwacji i remontów ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
•wymiany przyłączy wodnych,
•udrażniania i okresowego czyszczenie studni kanalizacyjnych, odcinków i przyłączy kanalizacyjnych,
•regulacji włazów nastudziennych,
•prowadzenia pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego,
•modernizacji obiektów budowlanych, które służą zapewnieniu ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków.
•zawieranie umów z kontrahentami i ich rozliczanie,
•organizacji prac osób w wyrokami skazującymi  na prace publiczne oraz stażystów.

Dodatkowo Zakład Komunalny pozyskuje zlecenia od Gminy Trzcińsko-Zdrój i realizuje m.in. zadania z zakresu:
•utrzymanie i powierzenie zadań zarządcy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój,
•utrzymanie i powierzenie zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta i  Trzcińsko-Zdrój,
•utrzymanie kąpieliska miejskiego w m.Strzeszów w okresie letnim
-Opróżnianie koszy ulicznych oraz porządkowanie terenu wokół pojemników na odpady segregowane na terenach wiejskich,
•Wykonywanie prac porządkowych wokół pojemników na odpady segregowane typu „dzwon” na terenie miasta T-Z.
•organizacji prac osób w wyrokami skazującymi  na prace publiczne oraz stażystów.

Zakład utrzymuje, eksploatuje i użytkuje między innymi:
1.Sieć wodociągową o długości 41,50 km, w skład czego wchodzą ujęcia, stacje wodociągowe, sieć rozdzielczą, przesyłowa i przyłącza w Trzcińsku-Zdroju, Rosnówku, Gogolicach, Chełmie Dolnym, Górczynie.
2. Sieć kanalizacyjną o długości 32 km,
•przepompownie ścieków w ilości 12 szt.,
•mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków,
3. środki transportu: ciągnik, samochód ciężarowy marki Volkswagen, samochód ciężarowy CADDY, minikoparka KUBOTA KX41, samochód ciężarowy KIA 2700
4. urządzenie ciśnieniowe myjka 150/50 na przyczepie,
5. kosiarkę samobieżną CTH163T

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00